آقای کوروش  کرم پور حقیقی سال تولد : 1337
محل تولد : فیروزآباد

سوابق و فعالیت ها :
-بازنشسته
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی

حوزه انتخابیه : فارس (فیروزآباد)
تعداد آراء : 48,973 درصد آراء : 34.51

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون انرژی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون انرژی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون انرژی سال اول : دبیر اول کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۰ "آقای کوروش کرم پور حقیقی"