آقای علی  اکبری سال تولد : 1333
محل تولد : مرودشت


سوابق و فعالیت ها:

- رئیس سازمان امور عشایر ایران

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 98,822 درصد آراء : 57.85

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای علی اکبری"