آقای مسعود  رضایی سال تولد : 1336
محل تولد : شیراز


سوابق و فعالیت ها:
- بازنشسته آموزش و پرورش

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد حقوق عمومی

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 142,626 درصد آراء : 25.08

عضویت در کمیسیون

سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای مسعود رضایی"