آقای فرج الله  رجبی سال تولد : 1339
محل تولد : شیراز


سوابق و فعالیت ها:
- رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد شهرسازی


حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 172,842 درصد آراء : 30.40

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ "آقای فرج الله رجبی"