آقای جلیل  مختار سال تولد : 1353
محل تولد : خرمشهر

سوابق و فعالیت ها :
-استاد دانشگاه
-کارشناس ارشد اموربهزیستی
تحصیلات:
-دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی(گرایش اقتصادو توسعه)

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای جلیل مختار"

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 25,412 درصد آراء : 26.08

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون اجتماعی سال سوم : سخنگو کمیسیون اجتماعی سال دوم : سخنگو کمیسیون اجتماعی سال اول : سخنگو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ "آقای جلیل مختار"