آقای سید علاءالدین  خادم سال تولد : 1334
محل تولد : سپیدان


سوابق و فعالیت ها:
- وزارت آموزش و پرورش

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : فارس (سپیدان)
تعداد آراء : 38,260 درصد آراء : 49.08

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ "آقای سید علاءالدین خادم"