آقای غلامرضا  شرفی سال تولد : 1343
محل تولد : آبادان


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 21,100 درصد آراء : 51.80

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی