آقای رضا  انصاری سال تولد : 1352
محل تولد : داراب


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

تحصیلات:
- دکتری مدیریت تکنولوژی

حوزه انتخابیه : فارس (داراب / زرین‌دشت)
تعداد آراء : 62,291 درصد آراء : 53.40

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای رضا انصاری"