آقای مسعود  گودرزی سال تولد : 1353
محل تولد : ممسنی

سوابق و فعالیت ها :
-معاون بین الملل مرکز اطلاع رسانی و روابط بین الملل وزارت کشور
تحصیلات:
-دکتری علوم سیاسی(روابط بین الملل)

حوزه انتخابیه : فارس (ممسنی)
تعداد آراء : 55,995 درصد آراء : 60.84

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای مسعود گودرزی"