آقای علی  گلمرادی سال تولد : 1349
محل تولد : دره شهر

سوابق و فعالیت ها :
-شهردار
-رییس دانشگاه علمی و کاربردی
تحصیلات:
-دکتری مدیریت منابع انسانی
-کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)
تعداد آراء : 60,133 درصد آراء : 57.29

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۴ "آقای علی گلمرادی"