آقای حبیب الله کشت زر سال تولد : 1339
محل تولد : بهبهان

سوابق و فعالیت ها :
-شهردار
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد آراء : 82,966 درصد آراء : 53.50

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۴ "آقای حبیب الله کشت زر"