آقای قاسم  ساعدی سال تولد : 1344
محل تولد : دشت آزادگان


سوابق و فعالیت ها:
- فرهنگی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد جامعه شناسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان / هویزه)
تعداد آراء : 20,643 درصد آراء : 30.33

عضویت در کمیسیون

سال سوم : دبیر اول کمیسیون انرژی سال دوم : دبیر اول کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ "آقای قاسم ساعدی"