آقای سهراب  گیلانی سال تولد : 1339
محل تولد : شوشتر

سوابق و فعالیت ها :
-معاون برنامه و بودجه بسیج کشور
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوشتر / گتوند)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳ "آقای سهراب گیلانی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوشتر / گتوند)
تعداد آراء : 36,949 درصد آراء : 28.11

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : دبیر دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : دبیر دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : دبیر دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای سهراب گیلانی"