آقای علی عسگر ظاهری عبده وند سال تولد : 1336
محل تولد : مسجد سلیمان


سوابق و فعالیت ها:
- سازمان بهزیستی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : خوزستان (لالی / مسجد سلیمان / هفتگل)
تعداد آراء : 45,522 درصد آراء : 55.38

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ "آقای علی عسگر ظاهری عبده وند"