آقای احمد  بیگدلی سال تولد : 1355
محل تولد : زنجان


سوابق و فعالیت ها:
- جراح دندانپزشکی
- سرپرست درمانگاه

تحصیلات:
- دکتری دندانپزشکی

حوزه انتخابیه : زنجان (خدابنده)
تعداد آراء : 39,081 درصد آراء : 53.26

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای احمد بیگدلی"