آقای علی  وقف چی سال تولد : 1345
محل تولد : طارم

سوابق و فعالیت ها:
-استاد دانشگاه
تحصیلات:
-دکتری

حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان / طارم)
تعداد آراء : 60,814 درصد آراء : 52.61

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای علی وقف چی"