آقای فریدون احمدی سال تولد : 1346
محل تولد : زنجان


سوابق و فعالیت ها:

- قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت
- استاد دانشگاه
- معاون وزیر بازرگانی
- عضو هیأت مدیره بانک و بیمه
- رئیس هیأت مدیره خودروسازی و هواپیمایی

تحصیلات:
- دکتری مهندسی صنایع

حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان / طارم)
تعداد آراء : 44,303 درصد آراء : 38.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ "آقای فریدون احمدی"