آقای سید مرتضی  خاتمی سال تولد : 1332
محل تولد : بیجار


سوابق و فعالیت ها:
- مسئولیت اجرائی در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه

تحصیلات:
- ادبیات عرب (تحصیلات حوزوی)
- دکتری حرفه ای پزشکی

حوزه انتخابیه : زنجان (ماهنشان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ "آقای سید مرتضی خاتمی"

حوزه انتخابیه : زنجان (ایجرود / ماهنشان)
تعداد آراء : 13,875 درصد آراء : 25.36

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای سید مرتضی خاتمی"