آقای احمد  همتی سال تولد : 1341
محل تولد : سمنان

سوابق و فعالیت ها:
-متخصص اطفال بخش کودکان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تحصیلات:
-دکتری پزشکی
-متخصص کودکان ونوزادان

حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)
تعداد آراء : 31,771 درصد آراء : 37.09

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای احمد همتی"