آقای سید حسن حسینی (شاهرودی) سال تولد : 1339
محل تولد : شاهرود


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری مهندسی سیستم ها

حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
تعداد آراء : 49,970 درصد آراء : 40.96

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون اقتصادی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی سال دوم : دبیر اول کمیسیون اقتصادی سال اول : دبیر اول کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۹ "آقای سید حسن حسینی (شاهرودی)"