آقای حبیب الله دهمرده سال تولد : 1331
محل تولد : زابل


سوابق و فعالیت ها:
- استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
- استاندار لرستان
- مشاور ریاست سازمان انرژی اتمی

تحصیلات:
- دکتری ریاضی کاربردی


حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴ "آقای حبیب الله دهمرده"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل / زهک / نیمروز / هامون / هیرمند)
تعداد آراء : 114,439 درصد آراء : 61.29

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای حبیب الله دهمرده"