آقای علیم  یارمحمدی سال تولد : 1335
محل تولد : زاهدان

سوابق و فعالیت ها:
-بازنشسته وزارت راه و شهرسازی
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)
تعداد آراء : 98,191 درصد آراء : 43.98

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون عمران سال سوم : دبیر دوم کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای علیم یارمحمدی"