آقای احمد مرادی سال تولد : 1347
محل تولد : بندرعباس

سوابق و فعالیت ها :
-فرماندار شهرستان بندر عباس
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد حقوق عمومی

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس / قشم)
تعداد آراء : 136,935 درصد آراء : 37.82

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای احمد مرادی"