جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17278 «ارزیابی ترور شهید فخری زاده و واکنش مطلوب جمهوری اسلامی ایران در برابر آن» 1399/09/08
17269 ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی 1399/09/05
17267 آیا شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی معیار مناسبی برای سنجش محیط کسب وکار در ایران است؟ 1399/09/05
17266 بررسی رویکردی تنقیح قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران با تأکید بر تفاهمنامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور مورخ 1398/04/11 1399/09/05
17264 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور» 1399/09/05
17263 اظهار نظر کارشناسی درباره: «مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازمان دهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی» 1399/09/05
17262 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل استان گلساران» 1399/09/05
17261 الگوی راهبردی حمایت از تولید 16. نظریه استقرار سیاسی، چارچوبی برای فهم اقتصاد سیاسی حمایت از تولید 1399/09/05
17260 تحلیل چالش ‏های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‏ های کشور 1399/09/03
17198 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک» 1399/09/03