خبرنامه تحولات انرژی (4) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15165.pdf 15165.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : الگوی جدید قرارداد های نفتی، صنعت برق، نفت، نیروگاه های مجازی، گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /