خبرنامه تحولات انرژی (5) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15171.pdf 15171.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بانک جهانی، تولید نفت، نفت اوپک، نیروگاه های بادی، گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای فرید دهقانی / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /