بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری

توضیحات
فایل : 15227.pdf 15227.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : بودجه عمومی دولت، تحقیق و توسعه، تولید ناخالص داخلی، فناوری، نوآوری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا /
همکاران : آقای مرتضی براتی / آقای اکبر زین العابدینی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی / آقای محمد حسن معادی رودسری /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /