آسیب شناسی نظام بانکی 18. بررسی تعدد توزیع شعب، تجربه کشورها درس هایی برای ایران

توضیحات
فایل : 15209 (2).pdf 15209 (2).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک، بانک مرکزی، تعدد و توزیع شعب، قوانین و مقررات، کشورها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدرضا نخلی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای محمد سلیمانی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای احمد شعبانی / آقای کامران ندری /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /