بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 48. بخش کشاورزی

توضیحات
فایل : 15248.pdf 15248.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اعتبار، لایحه بودجه، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم تکتم طالبی /
ناظر علمی : آقای محمد حسن معادی رودسری / آقای محسن صمدی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /