بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 49. بخش هواشناسی

توضیحات
فایل : 15249.pdf 15249.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه، هواشناسی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای محمد حسن معادی رودسری / آقای محسن صمدی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای جمال علی نژاد سلیم /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /