ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت

توضیحات
فایل : 15257.pdf 15257.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : انجام کسب وکار، بانک جهانی، تدارکات عمومی، شفافیت، نماگر معامله با دولت، هزینه مبادله، کارآیی، کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی نصیری اقدم /
ناظر علمی : آقای شهرام حلاج نیشابوری /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای سیدامیر سیاح /