بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 52. بخش آب

توضیحات
فایل : 15259.pdf 15259.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آّب، لایحه بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی مظاهری /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای محمد حسن معادی رودسری / آقای محسن صمدی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /