ماهنامه تحلیلی انرژی (4) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15262.pdf 15262.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برق، سبد نفت اوپک، عرضه و تقاضای نفت خام، فرآورده های نفتی، کویت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : آقای مجتبی انتظاری /
ناظر علمی : آقای فرید دهقانی / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /