بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 53. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی

توضیحات
فایل : 15266 (2).pdf 15266 (2).pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بانک و بیمه، برق، خصوصی سازی، شرکت دولتی، نفت و گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احسان آقاجانی معمار / خانم مهتاب قراخانلو /
ناظر علمی : خانم ناهید حکیم شوشتری / آقای محمد قاسمی / آقای رضا زمانی /
همکاران : آقای هاشم خویی / آقای سیدعلی روحانی / آقای میثم پیله فروش /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /