تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 5. عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1395

توضیحات
فایل : 15269.pdf 15269.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، بخش حقیقی، خدمات، رشد اقتصادی، ساختمان، صنعت، نفت، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای موسی خوشکالم خسروشاهی / آقای محمدرضا عبداللهی / خانم نرگس صادقی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : معاونت پژوهش های اقتصادی /