زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (شبکه ملی اطلاعات) در تحویل توانمند محتوا در ایران و کشورهای نمونه

توضیحات
فایل : 15274.pdf 15274.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : شبکه تحلیل محتوا
انگلیسی : CDN

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : آقای محمد حسن معادی رودسری /