خبرنامه تحولات انرژی (6) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15293.pdf 15293.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برق، تهاتر، نفت، گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای فرید دهقانی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /