ماهنامه تحلیلی انرژی (5) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15294.pdf 15294.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : IPC، سبد نفت اوپک، عرضه و تقاضای نفت خام، فرآورده های نفتی، مشعل سوزی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای فرید دهقانی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /