پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 (ارزیابی 261 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران)

توضیحات
فایل : 15309.pdf 15309.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تئوری عمومی کارآفرینی شین، تفکر سیستمی، سیستم های پویا، محیط اقتصادی، محیط نهادی، محیط کسب وکار، نگرش سنجی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای شاهین جوادی / خانم زهرا نعیمی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
اظهارنظر کننده : آقای جعفر خیرخواهان / آقای فتح اله تاری /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : خانم رویا طباطبایی یزدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /