گونه شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران (با تأکید بر تحلیل اجتماعی پیامدهای آن)

توضیحات
فایل : 15316.pdf 15316.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : تنوع مدارس، نابرابری آموزشی، گونه شناسی مدارس

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فرحناز حسام / آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی / آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : کمیسیون آموزش و تحقیقات /