خبرنامه تحولات انرژی (7) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15328.pdf 15328.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ال.ان.جی، انرژی خورشیدی، اوپک، خط لوله کی استون ال ایکس، غیراوپک، نفت شیل

نقش ها

تهیه شده : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای فرید دهقانی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /