آشنایی با فناوری راهبردی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن

توضیحات
فایل : 15341.pdf 15341.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : اقتصاد توزیع شده، اقتصاد دیجیتالی، امضای دیجیتالی، اینترنت اشیای غیر متمرکز، بانکداری نوین، بلاک چین، بیتکوین، دفاتر اسناد رسمی توزیع شده، ذخیره سازی غیرمتمرکز، زنجیره بستک، زنجیره بلوکی، زنجیره قالب، زیرساخت امنیتی بدون کلید، قراردادهای هوشمند

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی / آقای روح الله فریور /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
اظهارنظر کننده : آقای شعبان الهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : خانم طاهره سیدمحمد /