جهت گیری ها و اهداف اساسی استراتژی 2050 کشور قزاقستان

توضیحات
فایل : 15345 (2).pdf 15345 (2).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : استراتژی، برنامه ریزی، چشم انداز

نقش ها

تلخیص و تدوین : آقای ایمان تهرانی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار تخصصی : آقای سید محسن علوی منش / آقای سیدعلی روحانی /