آینده پژوهی مالزی

توضیحات
فایل : 15354.pdf 15354.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده نگری، آینده پژوهی، ایران، برنامه ریزی، سناریو، سند چشم انداز، سیاستگذاری، مالزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد خلج /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار تخصصی : خانم پرند فیاضی /