ماهنامه تحلیلی انرژی (7) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15356.pdf 15356.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : رآ تور بوشهر، شر ت رساتام، عرضه و تقاضای نفت خام، فرآورده های نفتی، میدان مشترک ایران و قطر

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /