آسیب شناسی نظام بانکی ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 14455-1.pdf 14455-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی، بانک مرکزی، تسهیلات، سپرده، ضوابط، قرض الحسنه، منابع و مصارف

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای اکبر کشاورزیان پیوستی /
متقاضی : محمدرضا پورابراهیمی داورانی دهم، کرمان (راور / کرمان)
همکاران : آقای سیدعلی روحانی /