پول پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار

توضیحات
فایل : 15366.pdf 15366.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ظرفیت مالی، عوام گرایی، قاعده مالی، پول هلیکوپتری، پول پاشی، کسری بودجه، یارانه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار / آقای محمدرضا عبداللهی / آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای سیدعلی روحانی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی ششده /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /