اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 15300-3.pdf 15300-3.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : .کار شایسته، اشتغال، توسعه روستایی، شورای عالی اشتغال، صندوق توسعه ملی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه عزیزخانی / آقای حجت ورمزیاری /
همکاران : آقای حسن امجدیان /
ناظر علمی : آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای محسن صمدی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /