خبرنامه تحولات انرژی (8) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15380.pdf 15380.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اوپک، اکتشاف، غیراوپک

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /