ماهنامه تحلیلی انرژی (8) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15417.pdf 15417.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : انرژی های تجدیدپذیر، زغال سنگ چین، عرضه و تقاضای نفت خام، فرآورده های نفتی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /